Disclaimer - Privacy - Cookie Policy

Het gebruik van de website www.singlemade.be en eventuele andere verbonden websites is onderworpen aan de hierna weergegeven algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud integraal te aanvaarden.

 

Singlemade wordt zonder rechtstreeks winstoogmerk uitgebaat door een natuurlijke persoon, niet-handelaar, van Belgische nationaliteit, woonachtig te Keulen. Verdere persoonlijke gegevens worden omwille van privacyredenen niet openbaar gemaakt, maar zijn op eenvoudig schriftelijk en redelijk verzoek opvraagbaar.

 

Doel van de website

De website www.singlemade.be wil eenvoudige en duidelijke recepten aanbieden, toegespitst op de leefwereld van alleenstaanden.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en iedere gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheidstoestand, allergieën etc.

Gebruik van de website

Singlemade besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Singlemade niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Singlemade de redelijkerwijze te verwachten inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Singlemade wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als de gebruiker onjuistheden vaststelt, kan hij contact opnemen met de beheerder van de website, via het contactformulier.

Singlemade spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar is daarvoor afhankelijk van externe partijen, waarvoor zij niet garant staat. Singlemade kan dus niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Singlemade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van persoonschade/letselschade, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u mogelijk met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u mogelijk verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Singlemade beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Singlemade aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van persoonsgegevens

Singlemade hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Singlemade geeft u daarbij volgende garanties:

  • De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

 

  • Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden en voor direct-marketingdoeleinden aangewend. De gebruiker kan zich hiertegen steeds verzetten via het contactformulier op deze website of via e-mail op minne@singlemade.be.

 

  • De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (scan identiteitskaart) kan de gebruiker met een verzoek via minne@singlemade.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

  • Singlemade is afhankelijk van derde partijen voor het inrichten en instandhouden van veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonsgegevens. Singlemade wijst zodoende iedere aansprakelijkheid af bij misbruik, maar zal naar redelijkheid haar medewerking verlenen voor het bekomen van verhaal.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven de mogelijkheid cookies van de harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, zie de instructies van de gebruikte internetbrowser. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die de gebruiker op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten de gebruiker interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), de gebruiker op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties worden getoond voor producten en diensten waar de gebruiker mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft enkel het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de gebruiker de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan de gebruiker contact opnemen met Singlemade via het contactformulier.

 

Singlemade behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Indien de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van Singlemade of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt de gebruiker zich ertoe Singlemade of derden te vergoeden voor alle schade en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen vanwege derden als gevolg van een inbreuk.

Vertrouwelijkheid

De gebruiker heeft enkel het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de gebruiker de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan de gebruiker contact opnemen met Singlemade via het contactformulier.

Singlemade behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van Singlemade of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt de gebruiker zich ertoe Singlemade of derden te vergoeden voor alle schade en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen vanwege derden als gevolg van een inbreuk.

Alle commentaar of materiaal dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan Singlemade bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Singlemade wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Singlemade mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat Singlemade de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het bewijsrecht in handelszaken is van toepassing. Enkel de rechtbanken van Antwerpen, België, en hun respectieve Antwerpse afdelingen, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.

version 01.06.2017

[printfriendly]